Vítejte na stránkách Račího údolí

tel. 584 440 161, mobil: 777 946 373
Táborový řád

| Zveřejněno v Tábory pro rodiče s dětmi

TÁBOROVÝ ŘÁD

Cílem našeho tábora v Račí údolí je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci děti i rodiče jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z táborového programu vyloučen. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí tábora. Táborový program pro děti, v případě zájmu i rodiče bude probíhat každý den od 8:00 do 18:00 hod. Doba programu může být upravena.

Každý dětský účastník tábora

 • se bude řídit ustanovením vedení tábora (hlevní vedocí), které jsou závazná a to v době programu pro děti každý den od 8:00 hod do 18:00 hod. Případně i při večerním společném programu.

 • se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.

 • se bude po celou dobu programu tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích či praktikantů.

 • se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím tábora, kteří v době programu zastupují rodiče.

 • provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.

 • se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího se v době programu nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí. Ani k rodičům, kterí se neúčastní programu

 • je povinen udržovat svou chatku, srub či pokoj, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.

 • chrání přírodu živou i neživou.

 • dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.

 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.

 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté av pořádku opět svému oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.

 • Chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu. Každý chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného účastníka, je povinen škodu nahradit.

 • nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, vnepřítomnosti zdravotníka svému oddílovému vedoucímu.

 • nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.

 • V době programu, pokud se ho neúčastní i rodič, si uloží peníze a jiné cennosti k oddílovému vedoucímu, který je uloží do táborového trezoru u provozovatele tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována.

 • při vycházce do okolí, výletech, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst tábora Račí údolí. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu svým kamarádům, táboru ani svým rodičům.

Každý dětský účastník tábora dodržuje

 • zákaz konzumace hub a zmrzliny.

 • zákaz pití vody zneznámých studní a jiných zdrojů.

 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího v době programu. Koupání je povoleno pouze v bazénu tabora Račí údolí za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora.

 • zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.

 • zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek. Zákaz šikanování, hrubosti a jakéhokoliv fyzického násilí a vulgárního vyjadřování.

Každý dospělý (rodič) účastník programu tábora

 • se bude řídit ustanovením vedení tábora (hlevní vedocí).

 • se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.

 • se bude po celou dobu programu tábora, řídit pokyny vedoucích a nebude nijak zasahovat do programu, pokud ho vedocí k tomu nevyzve

 • v době programu nebude nijak upřednostňovat své dítě/děti před ostatními.

 • chrání přírodu živou i neživou.

 • dodržuje režim dne a plní denní program.

 • bude respektovat v době programu s dětmi zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek.

 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.

 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí tábora. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět svému oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.

 • Chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí hlavnímu vedoucímu tábora. Každý rodič si chrání svůj osobní majetek sám.

Každý dospělý (rodič) účastník tábora

 • se bude řídit ustanovením vedení tábora (hlevní vedocí) a bude respektovat režim dne a programu

 • se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.

 • se bude řídit pokyny vedoucích nebude nijak zasahovat do programu tábora

 • chrání přírodu živou i neživou.

 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.

 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí tábora. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté av pořádku opět svému oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.

 • Chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí hlavnímu vedoucímu tábora. Každý rodič si chrání svůj osobní majetek.

DENNÍ REŽIM TÁBORA

               7.30 hod. Budíček - rodič budí sebe i děti sami

    7.40 -  7.55 hod. Rozcvička – (pozdrav slunci) – nepovinné

               8:00 hod. PŘEDÁNÍ DĚTÍ VEDOUCÍM (nástup na program)
                                 děti mají sbalené batůžky na celý den 

   8.00 -   8.30 hod. Snídaně – děti již s vedoucími

   8.30 - 10.00 hod. I. dopolední program

10.00 - 10.15 hod. Svačina

10.15 - 12.00 hod. II. dopolední program

12.00 - 12.30 hod. oběd

12.30 - 14.00 hod. polední klid

14.00 - 14.15 hod. svačina

14.15 - 17.45 hod. odpolední program

17.45 - 18.00 hod. ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ NÁSTUP TÁBORA
                               – PŘEDÁNÍ DĚTÍ 
RODIČŮM

18.00 - 18.30 hod. večeře

               22.00 hod. noční klid

 

vedoucí zodpovídají za děti pouze v době programu a to každý den od 8:00 hod do 18:00 hod. Táborový program je vždy od pondělí do soboty. Pokud vedoucí připraví navíc večerní program pro rodiče a děti, v tuto dobu za děti zodpovídají rodiče!

 Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu (vliv počasí, únavy dětí, zdravotních problémů, rozsáhlejších časových aktivit apod..) 

 

 

Číst 2848 krát Naposledy změněno čtvrtek, 18 únor 2016 10:02