Vítejte na stránkách Račího údolí

tel. 584 440 161, mobil: 777 946 373
Objednávka - tábor pro rodiče s dětmi

Vyplňte jméno a příjmení dalších dospělých účastníků.
Vyplňte jména a příjmení zúčastněných dětí + datum narození. Každé na samostatný řádek.
(Vyplňte v případě, že bude pobyt hradit či na něj přispívat zaměstnavatel)
Pomozte nám tím, že nám prozradíte jak jste se o nás dozvěděli.

Účastník odesláním této závazné přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí a rodičů jen pro svou potřebu z důvodu konání letního tábora a za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými smluvními  podmínkami společnosti Račí údolí a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.

Způsob platby:

1) Úhrada pobytu dítěte 3.500,- Kč

Na základě vystavené faktury převodem na účet společnosti Račí údolí s.r.o. vedený u České obchodní banky. Fakturu obdrží účastník na mailovou adresu uvedenou v objednávce spolu s potvrzením o přijetí na tábor. Číslo účtu: 277897893/0300, variabilní symbol: uveďte číslo faktury, zpráva pro příjemce: jméno dítěte.

2) Úhrada pobytu rodičů:

Rodiče zaplatí pobyt dle svých požadavků a ceníku společnosti v hotovosti v den příjezdu na tábor.

Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na účet společnosti Račí údolí s.r.o. - Česká obchodní banka 277897893/0300.

Upozorňujeme, že na dětské rekreace přispívají také některé zdravotní pojišťovny.

Termín plateb:

Platbu za pobyt dětí nutno provést v termínu uvedeném na faktuže ( 30 dení splatnost od vystavení faktury). Přijaté platby nepotvrzujeme. V případě, že platba za tábor nebude provedene do data splatnosti uvedeného na faktuře, vyzveme vás k platbě telefonicky. Společnost si vyhrazuje právo účtovat smluvní úrok z prodlení při nedodržení splatnosti faktury a to ve výši 0,8% za každý započatý den z fakturované částky.