Vítejte na stránkách Račího údolí

tel. 584 440 161, mobil: 777 946 373
Smluvní podmínky

| Zveřejněno v Letní dětské tábory

Smluvní podmínky:

pro dětské letní tábory pořádané společností Račí údolí s.r.o. Smluvní vztah mezi společností Račí údolí s.r.o. a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

Smluvní strany

Společnost Račí údolí s.r.o. IČ: 25373340, se sídlem Uhelná 126, 79070 Javorník (dále jen "organizace") a Zákonný zástupce účastníka dětského tábora (dále jen "objednatel")

Rozsah plnění

Společnost poskytuje svoje služby účastníkům letních táborů, tj. Dětem a mládeži. Společnost zabezpečuje služby na základě závazné přihlášky dítěte, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, ubytování, stravování, pojištění odpovědnosti za škodu, pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se na zotavovací akce pro děti. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. 

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a společností vznikne při současném splnění následujících tří bodů: 


1. Objednatel vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách společnosti Račí údolí s.r.o. (www.raciudoli.cz). Tímto vzniká platně uzavřená smlouva o poskytnutí rekreačního pobytu a vztahuje se na takto uzavřený smluvní vztah storno podmínky pro zrušení pobytu. 

2. Společnost potvrdí (e-mailem) objednateli přijetí přihlášky dítěte na letní tábor.

3. Objednatel uhradí ve lhůtě uvedené na faktuře, kterou obdrží mailem po zaslání on-line objednávky dle platebních podmínek (30 dnů splatnost). V této lhůtě musí být částka připsána na účet společnosti se správným variabilním symbolem (číslo faktury)

Cena pobytu

Ceny pobytu jsou stanovené jako ceny smluvní. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny. Společnost si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady společnosti. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní společnost cenu, je povinno tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Platební podmínky u letních táborů

Cena je splatná takto: částka za pobyt je splatná do 30 dnů od vystavení faktury. Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen. Společnost si vyhrazuje právo účtovat smluvní úrok z prodlení při nedodržení splatnosti faktury a to ve výši 0,8% za každý započatý den z fakturované částky.

Změna podmínek akce

Vyhrazujeme si právo upravit program a nabízené aktivity s ohledem na možné změny ze strany dodavatelů a možnosti vedoucích. V případě, že by mělo dojít ke zrušení nějakého z propagovaných bodů programu, bude zajištěn náhradní program obdobného rozsahu a kvality.

Účast na pobytu

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.
Účastník, který v průběhu tábora nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky pobytu, muže být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí účastníka odvézt na svoje náklady. Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou. Společnost zodpovídá za organizaci činnosti. Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře sdružení popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Organizace je povinna vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30. 9. příslušného roku.

Storno poplatky u letních táborů

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je společnost oprávněna účtovat stornopoplatky z celkové částky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

1) Odstoupení/zrušení účasti do 31.5.2018 - 500,-Kč
2) Odstoupení/zrušení účasti od 1.6.2018 do 20.6.2016 - 1000,-Kč 
3) Odstoupení/zrušení účasti od 20.6.2018 - 50% z ceny tábora
4) Odstoupení/zrušení účasti od 21.6.2018 - 100% z celkové ceny tábora
5) Odstoupení/zrušení účasti z důvodu onemocnění dítěte, doloženého lékařským potvrzením – 0,-Kč

V případě zajištění náhradníka z vaší strany – 0,-Kč

Vyhoštění z tábora provozovatelem z důvodu porušení táborových pravidel – 100% z celkové ceny tábora.

Veškeré žádosti o vrácení peněz či zrušení pobytu podávejte laskavě písemně, doporučeně na adresu: Račí údolí s.r.o., Uhelná 126, Javorník 790 70. Na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel. Na vyřízení storno poplatků a vratek si společnost Račí údolí s.r.o. vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 31.září příslušného roku.

Neúčast na pobytu

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo nenastoupí na akci (a přitom objednatel neodstoupí od smlouvy před zahájením akce) nebo zruší účast po zahájení akce, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupení od smlouvy společností

Společnost může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky:

1.Účastník vážně narušuje průběh pobytu. 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky). 3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav. 4. Pokud účastník není na akci přijat kvůli (zavšivení, hnidy). (Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.) 5. Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj. platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, Nástupní list s kopii průkazu pojištěnce a čestným prohlášením (tzv. Bezinfekčnost).

6. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka. Dále může společnost odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", t.j. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Pojištění

Zřizovatel tábora společnost Račí údolí s.r.o. má pojištění odpovědnosti za škodu, což se nevztahuje na klasické úrazy dětí. Pro tyto případy musí mít děti vlastní úrazové pojištění.

Náklady za ošetření a léčení

Pokud společnosti vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. Horskou službou) nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, je objednatel povinen je organizaci uhradit. Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem organizace nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt). 

Reklamace služeb

V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb, může uplatnit reklamaci. Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u jednatele společnosti Račí údolí s.r.o. Společnost je povinna řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu. 

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejdéle do 7 dnů písemně nebo e-mailem na adresu společnosti. Společnost je povinna reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Pořizování fotografií, audio a video záznamů

Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách společnost Račí údolí s.r.o. a s jejich použitím k propagačním účelům společnost.   

Závěrečná ustanovení 

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje odesláním přihlášky, že uzavřel smluvní vztah, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Objednavatel bere na vědomí a současně souhlasí s tím, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem (i starším 10 let) vydávány výhradně na dobu poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy na bezpečném místě v trezoru kanceláře tábora, kde za ně pořadatel přejímá odpovědnost. Doporučujeme mobilní telefony dětem na tábor vůbec nedávat. Pořadatel dále přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika – notebook, Mp3 přehrávače apod..), které dítě nebo objednavatel svěřil do úschovy vedocímu, který je uloží do trezoru kanceláře tábora. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu navzdory upozornění ponechalo při sobě, nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

Objednavatel respektuje, že mezi přísně zakázané předměty v rámci pobytu na dětské zotavovací akci patří omamné látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, zbraně, předměty s erotickým charakterem, pomůcky pro rozdělání ohně a pyrotechnika. V případě nálezu tohoto vybavení se jedná o závažné porušení táborového řádu a má za následek ukončení pobytu dítěte.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby společnosi. Společnost se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně. 

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2016

Číst 14639 krát Naposledy změněno pondělí, 16 červenec 2018 09:44