Vítejte na stránkách Račího údolí

tel. 584 440 161, mobil: 777 946 373
Táborový řád

| Zveřejněno v Letní dětské tábory

TÁBOROVÝ ŘÁD

Cílem našeho tábora v Račí údolí je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

Každý účastník tábora

 • se bude řídit ustanovením vedení tábora (hlevní vedocí), které jsou závazná

 • se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.

 • se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích či praktikantů.

 • se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím tábora, kteří na táboře zastupují rodiče.

 • provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.

 • se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.

 • je povinen udržovat svou chatku, srub či pokoj, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.

 • chrání přírodu živou i neživou.

 • dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.

 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní. (Pokud bude po večerce přistižen v cizí chatce, srubu či pokoji, bude ztábora ihned vyloučen.)

 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté av pořádku opět svému oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.

 • Chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu. Každý chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného účastníka, je povinen škodu nahradit.

 • nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, vnepřítomnosti zdravotníka svému oddílovému vedoucímu.

 • nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.

 • si uloží peníze a jiné cennosti k oddílovému vedoucímu, který je uloží do táborového trezoru u provozovatele tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována. Vedoucí vede o pohybu hotovosti táborníka písemný záznam.

 • při vycházce do okolí, výletech, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst tábora Račí údolí. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu svým kamarádům, táboru ani svým rodičům.

Každý účastník tábora dodržuje

 • zákaz konzumace hub a zmrzliny.

 • zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin v chatkách, srubech a pokojích.

 • zákaz pití vody zneznámých studní a jiných zdrojů.

 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze v bazénu tabora Račí údolí za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora.

 • zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.

 • Zákaz vstupovat bez povolení vedoucího či zdravotníka do provozních prostor (kuchyně, sklady, restaurace, pokoje vedení tábora) a na marodku. Nikdo také nevstupuje do cizí chatky, srubu či pokoje bez vědomí jejich obyvatel nebo po večerce. Do všech ubytovacích prostor mají povolen přístup jen táboroví vedoucí z

 • zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek. Zákaz šikanování, hrubosti a jakéhokoliv fyzického násilí a vulgárního vyjadřování.

 • zákaz používání mobilních telefonů v době táborového programu. Pokud si dítě vezme na tábor mobilní telefon, je povinnen je odevzdat svému oddílovému vedoucímu, který jej uloží do táborového trezoru u provozovatele tábora. Telefony budou dětem vydávány každý den v poledním klidu a to od 13:00 do 14:00 hod. Na základě dlouholetých zkušeností častá komunikace s dítětem jen zvyšuje tesklivost zejména u malých dětí. Pro kontak s dětmi můžete využít táborový telefon číslo 775946373, který má u sebe hlavní vedoucí. Nejlépe však náš internetový vzkazník!

Návštěvy na táboře

jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora po předběžné telefonické domluvě tel. 775946373 . Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup. Po předchozích negativních zkušenostech, návštěvy na táboře velmi nedoporučujeme (dětem, kterým rodič nepřijde se začne stýskat, dost často i těm, kterým na návštěvu přijde). Vašim dětem se tradičně snažíme vytvořit pohodovou prázdninovou atmosféru a kamarádské prostředí, ale také děti vést ke vzájemné spolupráci, vlastní odpovědnosti a samostatnosti.

DENNÍ REŽIM TÁBORA

             7.30 hod. Budíček
  7.40 -  8.00 hod. Rozcvička – (pozdrav slunci)
  8.00 -  8.30 hod. snídaně + osobní hygiena
  8.30 -  8.45 hod. PROGRAMOVÝ NÁSTUP TÁBORA
  8.45 -  10.00 hod. I. dopolední program
 10.00 - 10.15 hod. Svačina
 10.15 - 12.00 hod. II. dopolední program
 12.00 - 12.30 hod. oběd
 12.30 - 14.00 hod. polední klid
 14.00 - 14.15 hod. svačina
 14.15 - 17.45 hod. odpolední program
 17.45 - 18.00 hod. ORGANIZAČNÍ NÁSTUP TÁBORA
 18.00 - 18.30 hod. večeře
 18.30 - 19.30 hod. organizované osobní volno
 19.30 - 21.30 hod. večerní program
 21.30 - 22.00 hod. osobní hygiena, příprava na večerku
 22.00 hod. večerka

 Polední klid = čas, organizovaný službou dne, určený k odpočinku a znovu načerpání sil účastníků i vedoucích. Účastníci zůstávají v areálu tábora a tráví své osobní volno v souladu s táborovým řádem (spánek; čtení; psaní dopisů; společenské hry, apod…)

 Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu (vliv počasí, únavy dětí, zdravotních problémů, rozsáhlejších časových aktivit apod..) 

Číst 5420 krát Naposledy změněno čtvrtek, 18 únor 2016 09:53